Trias Innovationis

Doelbewust is door ons voor een actievere samenwerking gekozen waar QAQS voorwaarden wil creëren waarin vernieuwing en/ of innovatie kan plaatsvinden. Inspiratie kun je niet afdwingen. Nieuwe ideeën, kunstuitingen en innovaties kunnen ontstaan door confrontatie met ideeën en denkwijzen die je zelf niet kunt verzinnen. Kunst en wetenschap blijken in de afgelopen tijd dichter naar elkaar toe te groeien en worden steeds vaker in gezamenlijke projecten aan elkaar gekoppeld. QAQS wil een setting creeëren die hiertoe prikkelt.

Wij streven ernaar om naast de weten- schapper en kunstenaar als derde partij een belanghebbende toe te voegen. Dat zou kunnen zijn een onderwijsorganisatie, een bedrijf, een overheidsinstantie enz. om te komen tot een zgn. ’driehoek’. Tijdsduur van zo’n project zou drie tot vier maanden kunnen zijn. Inhoudelijk worden geen doelen gesteld. Alleen vooraf beschreven resultaten.
Deze drie partijen worden aan de hand van een gemeenschappelijk thema door leden van de werkgroep van QAQS gekozen.

Twee leden zullen het proces begeleiden en monitoren.
Dit moet uiteindelijk leiden tot een periode van voorbereiding en onderzoek, van pro- ductie en een tentoonstelling.

De te realiseren resultaten moeten in overleg met de driehoek tot stand komen.
Gedacht wordt aan:
– Een tentoonstelling van een maand
– Een kunstwerk als resultaat van samen- werking
– Autonome werken van de kunstenaar en wetenschapper
– Een visualisatie van het ontwikkelings- proces
– Een gadget voor de leden van QAQS als geschenk bij de opening of afsluiting van de expositie.

De belanghebbende en de wetenschapper krijgen de gelegenheid zich in tussenbijeen- komsten te presenteren. Gestreefd zal worden naar een verbinding met Saxion en de UT, in de vorm van een vervolgexpositie en of lezingen / presentaties.

De belanghebbende
Voor het bedrijf kan het een mogelijkheid zijn om tot nieuwe inzichten te komen. Innovatie zonder directe resultaateisen. Inspiratie en een vernieuwend inzicht. Daarnaast is er de mogelijkheid zich te profileren binnen de kunstminnende en wetenschappelijke doelgroep. De belanghebbende is eigenaar van het kunstwerk en heeft daarmee een blijvende en artistieke herinnering aan de samenwer- king en de mogelijke innovatie die heeft plaatsgevonden.

De wetenschapper
Voor de wetenschapper zou het ook een mogelijkheid zijn om tot nieuwe inzichten te komen. En kan aanleiding zijn tot een andere kijk op het eigen onderzoek. Wellicht kan de wetenschapper het project gebruiken om een (deel)onderzoek te doen. Daarnaast heeft hij/zij de gelegenheid zich te presenteren aan een kunst en wetenschap minnend publiek.

De kunstenaar
De kunstenaar kan nieuwe inzichten op zijn/haar werk veroveren, en krijgt de mogelijkheid om een kunstwerk te maken voor de belanghebbende en om zijn werk tentoon te stellen. De gelegenheid wordt geboden om naast zijn werk als product ook het kunstzinnig proces te tonen in de hoop wetenschapper en belanghebbende te inspireren. Als ondersteuning zal de kunstenaar een honorarium ontvangen.